top of page
IMG_5755.PNG

Algemeen:

 

▪Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen AB Make-up Studio en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

▪Door het toestemmingsformulier te tekenen gaat cliënt akkoord met al deze voorwaarden.
 

Afspraken: 

 

▪Kinderen onder de 12 jaar zijn niet toegestaan, ook niet met begeleiding. Alle behandelingen zijn een stilte proces. Er wordt tijdens de behandelingen niet gefilmd, gebeld of foto’s gemaakt. Eten en roken is niet toegestaan. Honden zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.
 

▪De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan AB Make-up Studio doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag AB Make-up Studio
50% in rekening brengen  van de behandeling, bij een tweede keer wordt de gehele behandeling in rekening gebracht.

▪Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan  AB Make-up Studio de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

▪AB Make-up Studio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

▪Alle nabehandelingen binnen de PMU (wenkbrauwen, lippen en eyeliners)dienen binnen 2 maanden plaats te vinden, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U moet zelf een afspraak maken hiervoor. Na deze 2 maanden vervalt de gratis nabehandeling. Bij esthetische behandelingen krijgt u van de specialist te horen de datum wanneer u terug moet komen. 


▪ Er worden foto’s gemaakt van voor en na de behandeling. Deze foto’s mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en online gezet worden op de web site en sociaal media. Mocht de cliënt niet willen dat haar/zijn gezicht in beeld komt dan wordt de foto’s zo bijgesneden dat alleen de voor en na resultaat van de behandeling te zien is. Cliënt gaat hier mee akkoord.

Verantwoording en eigen risico:
 

▪Alle opdrachten van cliënt aan AB Make-up Studio worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

▪Door opdracht te geven aan AB Make-up Studio verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

▪Door opdracht te geven aan AB Make-up Studio tot het aanbrengen van permanente make-up of het uitvoeren van esthetische behandelingen verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de specialiste of derden in gevaar kan brengen.

▪Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

 

Wanneer de cliënt jonger dan 18 jaar is dienen de ouders toestemming te geven en alsmede ook het document te ondertekenen. Een van de ouders dienen bij de ondertekening aanwezig te zijn in de salon.

▪Cliënt verplicht zich (indien nodig) voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Aansprakelijkheid:
 

▪Cliënt geeft een opdracht aan AB Make-up Studio. Hierbij verklaart AB Make-up Studio
dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. AB Make-up Studio kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.

▪Ondanks dat AB Make-up Studio haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Elke extra behandeling  wordt gerekend als extra nabehandeling.

▪Bij PMU krijgt cliënt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden (wat normaal is) tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen de 2 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.  


▪Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl AB Make-up Studio dit (medisch) niet verantwoord vind mag AB Make-up Studio  deze nabehandeling weigeren.

▪ AB Make-up Studio is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is AB Make-up Studio niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

▪ AB Make-up Studio is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructie voor alle behandelingen, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

▪Voor het geval AB Make-up Studio aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door AB Make-up Studio voor de desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

▪Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede AB Make-up Studio ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.


▪In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

Betaling:▪ AB Make-up Studio vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.

▪De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per pin.

 

Garantie:
 

▪AB Make-up Studio gebruikt voor het pigmenteren (PMU) uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

 

Voor alle  behandelingen gebruikt AB Make-up Studio apparatuur en materialen van goede kwaliteit en keurmerk.

Cursussen, trainingen, workshops en opleidingen:Inschrijving

 

Inschrijving vindt plaats door toezending van het ingevulde inschrijfformulier. Gelijk met de toezending van de inschrijfformulier dient het bedrag van de training/cursus/workshop of opleiding te worden voldaan. Deze betaling dient binnen 5 dagen na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op de opgegeven bankrekening. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

 

Met de ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling komt de overeenkomst met AB Make-Up Studio tot stand. AB Make-Up Studio behoudt zich het recht voor om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien het bedrag voor de deel te nemen training/cursus/workshop of opleiding niet binnen de termijn van 5 dagen is ontvangen.

 

De datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van AB Make-Up Studio is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven.

 

Bedenktijd – Annulering

 

Na ontvangst van de Bevestiging van uw inschrijving heeft u 14 dagen Bedenktijd, de tijd dus om kosteloos van uw opleiding af te zien.

 

Deze bedenktijd geldt niet bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst. 

 

Indien u dus inschrijft voor een opleiding die binnen 14 dagen na inschrijving start, starten wij meteen met alle voorbereidingen en wordt uw lespakket speciaal voor u besteld en stemt u dus in met het vervallen van de bedenktijd en verklaart u afstand te doen van uw recht op ontbinding. U bent dus het volledige lesgeld met kosten voor het lespakket verschuldigd. 

 

▪ Als annuleringsdatum houdt AB Make-Up Studio de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. 

 

▪ De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van AB Make-up Studio , tenzij de annulering via aangetekende brief heeft plaatsgevonden. 

 

▪ Bij annulering vanaf 15 dagen na inschrijving bent u altijd 10% annulering -en administratiekosten verschuldigd van het cursusgeld met een minimum van 25,00 euro.

 

 ▪ Op bestelling voor de Cursist aangekochte pakketten en boeken kunnen na 14 dagen vanaf inschrijving niet worden teruggenomen. En dienen geheel betaald te worden.  

 

Bij annulering of wijziging van 7 tot 14 dagen voor de opleiding bent u 50% verschuldigd van de lesovereenkomst.

 

 Bij annulering of wijziging van 48 uur tot 7 dagen voor de opleiding bent u 75%,- verschuldigd. 

 Daarna bent u altijd 100% verschuldigd van de lesovereenkomst. 

 

Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de opleiding een vervanger naar de opleiding sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de opleiding schriftelijk per brief, of e-mail door AB Make-Up Studio.  Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u altijd de volledige deelnamekosten verschuldigd .

 

Tussentijdse beëindiging In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beeindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

 

Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit.De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.

 

Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk of per mail te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

 

AB Make-Up Studio behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. 

 

Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten hiervan uiterlijk 24 uur voor de (eerste) les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht. In geval van volledige Annulering van de opleiding wordt het (restant)bedrag c.q. aanbetaling aan de deelnemer terugbetaald.

 

Privacy: 

 

Het is wegens privacy van AB Make-Up Studio  niet toegestaan om tijdens de lessen video opnames te maken tenzij de trainer hier schriftelijk toestemming voor geeft.  Indien (zonder toestemming) er wel video opnames door de cursist worden gemaakt is de cursist een boete van €250,- exclusief btw verschuldigd aan AB Make-Up Studio.

 

Met de inschrijving voor een training/cursus/workshop of opleiding en de betaling van het verschuldigde bedrag aan AB Make-Up Studio geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.

 

Beschadiging en diefstal:

▪ AB Make-up Studio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

AB Make-up Studio meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

▪Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk of per mail gemeld worden aan de eigenaar van AB Make-up Studio en de behandelende specialiste. AB Make-up Studio zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht:

 ▪Op elke overeenkomst tussen AB Make-up Studio en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

▪ AB Make-up Studio is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website, Facebook en alle andere sociaal media zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

bottom of page